Oskrba in bivanje v skupnosti Calico

foto: CLTB

  • 34 dostopnih najemnih in lastniških stanovanj
  • Participativno in vključujoče snovanje stanovanjskega projekta
  • Del stanovanj namenjen za najbolj ranljive skupine na stanovanjskem trgu (samske ženske, mame samohranilke ipd.) in dve stanovanji za reševanje brezdomstva
  • Skupnostni prostori
  • Vzpostavljanje medgeneracijskih povezav in vzajemne oskrbe na ravni stanovanjske soseske
  • Zemljišče in najemna stanovanja v lasti skupnostnega zemljiškega sklada in stanovanjskih zadrug, lastniška stanovanja v lasti stanovalcev
  • Preprodaja stanovanj strogo regulirana
  • Skupnostni zemljiški sklad se je vzpostavil in deluje s podporo bruseljske vlade

Stanovanjski projekt Calico je medgeneracijski, kulturno in socialno raznolik projekt skupnega bivanja, ki zagotavlja štiriintrideset dostopnih najemnih in lastniških stanovanj. Stanovanja so del skupnostnega zemljiškega sklada CLTB – Community Land Trust Brussels, ki je bil ustanovljen leta 2012 ob podpori bruseljske vlade. Osnovna ideja za skupnostnimi zemljiškimi skladi je ločitev lastništva zemljišč od lastništva stavb, ki na njih stojijo. Zemljišča ostajajo v lasti zemljiškega sklada in s tem v lasti skupnosti, lastniki stavb pa dobijo dolgoročno stavbno pravico za uporabo posamičnega zemljišča. Ker je cena zemljišča izvzeta iz končne cene najema ali nakupa stanovanja, so lahko cene stanovanj v Calicu v povprečju za štirideset odstotkov nižje od tržnih. Skupnostni zemljiški skladi stanovanja obvarujejo pred nihanji tržnih cen in špekulativnim ravnanjem z vzpostavijo posebnih pogojev za morebitno prodajo stavb ali stanovanj, ki so zgrajeni na njihovih zemljiščih. Vsa stanovanja v okviru sklada se namreč ponujajo pod točno določenimi pogoji – jasno so določene tako višine prodajnih cen, kot ciljne skupine možnih kupcev oziroma najemnikov. S temi mehanizmi zemljiški sklad zagotavlja, da se stanovanja nameni tistim, ki jih najbolj potrebujejo ter da ostajajo dolgoročno dostopna ne glede na morebitne menjave stanovalcev. 

Calico je poseben poudarek pri snovanju stanovanj namenil vprašanju, kako lahko gradimo “skrbni življenjski prostor” – kako vzpostavljati prostore in odnose na način, da se bo na ravni stanovanjskega naselja gradilo zaupanje, vzajemna skrb ter skupno dobro. V projekt so zato vključili organizacijo, ki se ukvarja s spodbujanjem kakovostnega sodelovanja med formalnimi oskrbovalci, prostovoljci in stanovanjsko skupnostjo. Poleg večnamenskih skupnostnih prostorov so v soseski vzpostavili tudi posebne prostore, ki so namenjeni specifičnim obdobjem v naših življenjskih ciklih – času rojstva in zaključevanju življenja. Ljudem je tako ponujena možnost, da rodijo ali umrejo v domačem okolju, obkroženi z bližnjimi.

Spletna stran dobre prakse

Vabljeni k reševanju zelo kratke ankete

V spletni razstavi  Vez(enine) skupnosti smo predstavili kar nekaj dobrih stanovanjskih in skrbstvenih praks. Ker nas zanima vaš pogled na predstavljene rešitve, bomo hvaležni, če si vzamete minutko in rešite vprašalnik. Odgovori nam bodo pomagali pri našem nadaljnjem delu, zato vsak izpolnjen vprašalnik zelo cenimo!